Viac ako 70 ročná história

Kvalitná zahraničná prax

Široká ponuka odborov

Stovky úspešných absolventov

Spoznajte našu školu

Spojená škola v Ružomberku má dlhoročnú tradíciu v meste a okolí. Už sedemdesiat rokov pripravuje svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich budúce povolanie a život. 

Počas doby jej existencie tu pôsobilo veľa kvalifikovaných zamestnancov, ktorí tu zanechali časť svojho života a tvorivej práce. Dobré meno školy šíria nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí aj stovky absolventov.

Študijné odbory

Hotelová akadémia
Manažment
Styling a marketing
Kozmetik

Hotelová akadémia

Päťročné štúdium ukončené maturitou získaním výučného listu a maturitou. Absolvent dokáže riadiť činnosti a prevádzku v hotelových a stravovacích zariadeniach. Ovláda techniku obsluhy, stolovania a technológiu prípravy jedál. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Skúsenosti získa formou odbornej praxe doma a v zahraničí. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Manažment regionálneho cestovného ruchu

Štvorročné štúdium ukončené maturitou . Absolvent je kvalifikovaný pracovník, organizátor, koordinátor, obchodník a poskytovateľ služieb v regionálnom cestovnom ruchu. Na odbornej praxi získava komunikačné a odborné zručnosti v rámci všetkých zložiek cestovného ruchu. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Styling a marketing

Štvorročné štúdium ukončené maturitou . Absolvent získa vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu, propagáciu a módny styling. Vyzná sa v móde, módnych trendoch a v módnom dizajne. Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch. Uplatní sa v oblasti marketingu, public relations, ako módny koordinátor a poradca pre osobný a firemný imidž. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Kozmetik

Štvorročné štúdium ukončené maturitou získaním výučného listu a maturitou. Absolvent je schopný odborne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami. Vie poskytnúť odborné poradenstvo a pozná nové trendy. Dokáže kultivovane a profesionálne komunikovať, pozná základy spoločenskej etikety. Má znalosť ekonomiky a vedenia malých podnikov. Má možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole.